Ordningsregler

Varje familj har erhållit skolans ordningsregler, sk ”règlement intérieur” på franska. Här upptas endast några kortare påminnelser.

LOKALER, UTRUSTNING, SKOLMATERIAL
Eleverna skall vara aktsamma om lokaler och inventarier och hjälpa till vid skötseln, 
t ex genom att stänga fönster och dörrar och släcka lampor. Lånad bok, som försvinner eller förstörs, skall ersättas av familjen.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, FÖRSÄKRING
Säkerhetsbestämmelser är affischerade i alla lokaler och korridorer. Under året förekommer evakueringsövningar. Alla elever bör vara försäkrade, gärna genom APELI:s skolförsäkring.

UPPTRÄDANDE
Det är förbjudet för eleverna att använda mobiltelefoner, äta och dricka i korridorer och skolsalar. Vidare är det förbjudet att röka inom skolans område.

PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER
Eleverna rekommenderas att inte ha stora penningsummor eller värdefulla föremål med sig i skolan. Det är klokt att märka tillhörigheterna. Borttappade ägodelar läggs i en låda i huvudentréen loge och utanför lärarrummet i primairebyggnaden (krokarna utanför lärarrummet våning 2).

SKOLMÅLTIDEN Den som är inskriven att äta i kantinen måste äta där varje dag (för eleverna på högstadiet är dock onsdagen valfri).

FÖRFLYTTNINGAR INOM SKOLOMRÅDET
Eleverna på primairestadiet får gå mellan de olika skolområdena endast under ledning av lärare eller annan ansvarig.

KONTAKT HEM OCH SKOLA
Cahier de correspondance (endast primairestadiet)
Carnet de Liaisons (endast secondairestadiet) Eleverna på secondairestadiet får varje år en ”carnet de liaisons”, ett häfte som används för att hålla reda på frånvaro och sen ankomst. Den är också ett kommunikationsmedel mellan hem och skola. Om oklarhet kring frånvaro uppstår kallas eleven till sin CPE. Föräldrarna kontaktas per telefon eller brev om eleven ignorerar denna kallelse. I vissa fall kan frånvaro skrivas in i terminsbetyget. Lärarna kontaktas via ENT och vice versa. Dock kan man fortfarande använda ”le carnet de liaisons”. En lärare kan via häftet lämna meddelanden.

FRÅNVARO

Ansvarsfrågan är på grund av den franska lagen viktig. Av den anledningen kräver skolan skriftlig information om frånvaro av föräldrarna. Maila Sektionen första frånvarodagen samt elevens CPE.
All frånvaro ska skriftligen bekräftas i ”Le carnet de liaison” då eleven återvänder till skolan. Begäran om lov eller annan frånvaro bör ske i mycket begränsad omfattning och skall alltid vara motiverad. Endast i undantagsfall kan extra ledighet tillåtas i samband med helger och skollov.
Begäran ställs till rektorn ”proviseur” beträffande elever på secondairestadiet och till Madame ”la directrice des classes primaires” för elever på primairestadiet. Begäran om ledighet lämnas först in till den svenska sektionen som vidarebefordrar.

NÄRVARO OCH HÅLTIMMAR
Närvaro vid alla lektioner är obligatorisk. 
Ett frivilligt ämne, garderie eller aktivitet blir obligatorisk(t) i och med anmälan. Eleverna på primairestadiet får inte utan tillstånd lämna skolområdet före kl. 16.15 (onsdagar kl.12.00).
 Externé-elever och CP får lämna skolområdet under lunchrasten. 
Högstadiets elever får inte lämna skolområdet under dagen. 
För dessa elever får föräldrarna välja ett av följande:

Elever som inte åker skolbuss

A1 Elevens skoldag börjar och slutar enligt det fasta schemat. Elevens föräldrar tillåter inte eleven att anlända till skolan senare eller lämna tidigare om en lärare är frånvarande.

A2 Elevens föräldrar tillåter eleven att anlända till skolan senare eller lämna tidigare om en lärare är frånvarande.

Elever som åker skolbuss:

B1 Elevens skoldag sammanfaller med skolbussarnas ankomst- och avgångstider. Elevens föräldrar tillåter inte eleven att anlända senare till skolan eller lämna tidigare om en lärare är frånvarande. D v s eleven kan ej åka bil eller reguljär buss.

B2 Elevens föräldrar tillåter eleven att anlända eller lämna skolan med skolbuss eller på egen hand enligt det fasta schemat eller enligt tillfälligt schema (frånvarande lärare).

Endast eleverna på gymnasiet får lämna skolans område på håltimmar och luncher. Håltimmarna kan man tillbringa i biblioteket, ”Centre de Documentation et d’Information” (CDI). Där finns datorer, dagstidningar, uppslagsverk, facklitteratur och skönlitteratur på franska, svenska och alla de andra sektionernas språk. Till CDI: n kommer man för att arbeta och hämta information (böcker, tidningar och multimedia). 
På bottenvåningen i huvudbyggnaden finns ”Le Foyer” för högstadiet, där eleverna kan ägna sig åt ping pong, schack och andra spel, tidningsläsning mm. Man kan också vistas utomhus på skolans område. Eleverna på gymnasiet har ett uppehållsrum i Agora. GYMNASTIK OCH SPORT Är schemalagd. Gymnastiken är obligatorisk, men befrielse av medicinska skäl kan förekomma. Känner eleven att han/hon inte kan delta på gymnastiken kan han/hon uppsöka skolsköterskan och på så sätt bli befriad från gymnastiken den dagen. För längre tids befrielse krävs läkarintyg. Det är viktigt att eleverna har två olika par gymnastikskor, ett par för inomhusbruk och ett par för utomhusbruk. Gymnastikundervisningen skall avslutas tio minuter före lektionens slut. Vid tillfällig begäran om befrielse från gymnastiken skall föräldrarna fylla i och underteckna en grön talong. Denna uppvisas för gymnastikläraren. Vid längre befrielse kontaktas skolsköterskan för råd.

MYNDIGA ELEVER
tar personligt ansvar att följa ordningsreglerna och kan själva underteckna handlingar som rör dem. All korrespondens från skolans sida riktas dock till föräldrarna, såvida inte den myndiga eleven i brev anhållit om motsatsen.

SKOLSKÖTERSKOR
Valérie Coudeyrat / Véronique Bureau Telefonnummer 01 39 10 94 85. Primaire: Elev som känner sig dålig följs till skolsköterskan av en lärare eller en kamrat. Om eleven är sjuk får hen vänta hos skolsköterskan tills målsman kan hämta och skriftligen tar över ansvaret.
Secondaire: Elev som känner sig dålig går till skolsköterskan med sin ”carnet de liaisons”. 
Efter besöket går eleven till CPE, visar upp sin carnet och går sedan till lektion. Om eleven är sjuk gäller samma sak som för primaire-eleverna. Under inga omständigheter får eleven lämna skolans område utan att målsman skriftligen tagit över ansvaret.

 

Svenska Sektionen